ประวัติศาสตร์ทุ่งลุมพลี สามัคคีไทยพุทธ-มุสลิม ชวนชิมอาหารฮาล้าล อนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวร

 
   
 
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  ความเป็นมาของศุนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี  ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   กำหนดสิทธการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนไว้    ดังนี้     " บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม   ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้   ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น   คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง "ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7 มาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู และเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลตามมาตรา 7 หน่วยงานของรัฐ.ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงในราชกิจจานุเบกษา

     (1). โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
     (2). สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
     (3). สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
    
(4). กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มี ขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
     (5). ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
           ข้อมูลตามมาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
      (1). ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
      (2). นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
      (3). แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
      (4). คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่เอกชน
     
(5). สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
     
(6). สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
     
(7). มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
     
(8). ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 •       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลุมพลี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       
  สถานที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ลุมพลี 
         ตั้งอยู่ในบริเวณ  ห้องสำนักงานปลัด อบต.ลุมพลี  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
        เลขที่  99/9  หมู่ที่ 4  ตำบลลุมพลี   อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
        รหัสไปรษณีย์ 13000
 •       วันและเวลาการให้บริการ

              ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

 •      เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลุมพลี 

      
  1. นางสาวศศิภาส์  หิรันย์ประทีป       ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
       2. นางสาวศิวนาถ   มูลสิน               ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ 

 •       โทรศัพท์ /โทรสาร  0-3579-6500 
         

 


 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

 • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.pdf
 • request_form.pdf
 • ประกาศขั้นตอน.pdf
 • แผ่นพับศูนย์ข้อมูลฯ.pdf
 • แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ลุมพลี.pdf
 • ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร.pdf


 • คณะกรรมการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร