การเลือกผู้ใหญ่บ้านตำบลลุมพลี

|

ด้วยตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านในป่า หมู่ที่๒ ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ว่างลง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา ดังนี้

🔸ประกาศ เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ผญ.๑)

🔸ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน

🔸ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน