กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีทราบ

|