ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

|