จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565

|

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565

นายมนตรี เวชวิเชียร ประธานสภาฯ พร้อมด้วยนางมานิต ขันธวิธิ รองประธานสภาฯ จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก เลขานุการสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

โดยมี นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นางปราณี มังกะลัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองฯและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ในครั้งนี้