ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

|

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร รองนายก อบต.ลุมพลี นายเกษม พลีรักษ์ รองนายก อบต.ลุมพลี นางปราณี มังกะลัง เลขานุการนายกอบต.ลุมพลี นายมนตรี เวชวิเชียรประธานสภาฯ นางมานิต ขันธวิธิ รองประธานสภาฯ นายสมหวัง พะบาลี สมาชิกสภาหมู่ที่2 จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นางณปภัช เสนะบุตร หัวหน้าสำนักปลัด นายธีระ จุลทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพ ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในเขตพื้นที่ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในตำบลลุมพลี