ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่า เสื่อมราคาต่อปี

|