ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

|

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สำนักปลัด

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

2.กองคลัง

2.1พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

3.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา