ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี

|

กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย กรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี2565 ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563