ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ที่ดิน ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่า

|