พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลุมพลี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรตามโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ลุมพลี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครูอาจารย์ คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก อบต. คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุตำบลลุมพลี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้งนี้มีนักเรียนผู้สูงอายุที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวน 36 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้ง ให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง 5 มิติด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคมได้อย่างมีความสุข