ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ 2, 3 , 4 , 6  โดยมีผลมาจากการระบายน้ำของกรมชลประทานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

|
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นำโดย นายเฟซอล พลีบัตร นายก อบต.ลุมพลี พร้อมด้วย นายเกษม พลีรักษ์ รองนายก อบต.ลุมพลี
จ่าเอก พีระยศ วรรณเผือก ปลัด อบต.ลุมพลี นายมนตรี เวชวิเชียร ประธานสภาอบต.ลุมพลี นายสมหวัง พะบาลี สมาชิก อบต.ลุมพลี หมู่ 2
นายมาโนช วงศ์หาญ สมาชิก อบต. ลุมพลี หมู่ 3 นางมานิต ขันธวิธิ สมาชิก อบต. ลุมพลี หมู่ 6 และนางอารุณี วงศ์หาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ 2, 3 , 4 , 6 โดยมีผลมาจากการระบายน้ำของกรมชลประทานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
และฝนตกในพื้นที่อันเกิดจากอิทธิพลของพายุโนรูในช่วงวันที่ 28 – 30 กันยายน 2565