งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

|

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา

นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ ลำเนาตระกูล นักพัฒนาชุมชน และนางสุนีย์ สีตองอ่อน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นำผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลลุมพลี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

“การปฎิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังวัฒนธรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

โดยภายในงานมีกิจกรรม

– นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ

– การเสวนาให้ความรู้

– การแสดงความสามารถของคนพิการ

– การมอบรถโยกให้กับคนพิการ

– การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ

– การสาธิตและการฝึกอาชีพของคนพิการ

– การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการ

และสถานประกอบการดีเด่นด้านคนพิการ/มอบป้ายศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

– กิจกรรมจับฉลากสุ่มแจกของรางวัล ฯลฯ