วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

|

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

⭐️⭐️องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ⭐️⭐️
-ขอขอบคุณ ท่านนายกเฟซอล พลีบัตร รองนายกบดินทร์ พลีบัตร รองนายกเกมษม พลีรักษ์ เลขนุการฯ ปราณี มังกะลัง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาทและความสำคัญของตนเอง แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี และมีผู้ใหญ่ที่ดีเป็นแบบอย่าง อีกทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันเด็ก
-ขอขอบคุณคณะฝ่ายอำนวยการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯอบต.ลุมพลี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน ผอ.ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะครู ร.ร.ลุมพลีชนูปถัมภ์ผอ.สถานศึกษานูรุ้ลยะมาล ผอ.รพสต. ประธานเครือข่ายต่างๆ กลุ่ม อสม.
-ขอขอบคุณคณะทำงาน พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.ลุมพลี ทุกท่าน
-ขอขอบคุณ บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัล ให้กับเด็กๆ
-ขอขอบคุณน้องๆ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลลุมพลี
-ขอขอบคุณภาพถ่ายบรรยากาศในงาน
-ขอขอบคุณผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม และขอขอบคุณเด็กๆ ที่น่ารักทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ทุกคนนะคะ❤️❤️❤️