สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

|

นายมนตรี เวชวิเชียร ประธานสภาฯ พร้อมด้วยนางมานิต ขันธวิธิ รองประธานสภาฯ (ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ) นายสมบัตร สมังเชื้อ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

– มอบเอกสารกฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น จำนวน 11 รายการ

โดยมี นายบดินทร์ พลีบัตร นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี