สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2565

|

นายมนตรี เวชวิเชียร ประธานสภาฯ พร้อมด้วยนางมานิต ขันธวิธิ รองประธานสภาฯ จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก เลขานุการสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

โดยมี นายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นายบดินทร์ พลีบัตร นายเกษม พลีรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี นางปราณี มังกะลัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองฯและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ในครั้งนี้