สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

|

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน