เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

|