เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ครั้งแรก

|

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จำนวน 6 คน เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 6 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี