เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง

|

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี